معنی کلمه عینک دماغی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به عینک به انگلیسی in سپتامبر 30, 2019

معنی کلمه عینک دماغی به انگلیسی می شود pince-nez

Leave a Reply